Trang chủ

Thi topik online
Từ vựng ngữ pháp topik

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Bài xem cuối cùng

Trang chủ / Luyện thi topik 2/

Đề đọc kì 18 : Dạng 1 Điền từ vựng, ngữ pháp vào chỗ trống


Cùng luyện topik tiếp nhé. 

Hôm nay chúng ta sẽ làm dạng 1 , 2. Để luyện ngữ pháp.

Các câu sau nằm trong đề

Trước khi thi các bạn có thể xem lại : 


Câu hỏi luyện tập trong bài !!

[1~5] 다음 ( )에 알맞은 것을 고르십시오. (각 3점)

Câu 1

무슨 일을 하든지 ( )을 지키고 정당한 절차에 따라서 일을 진행해야 한다.

Câu 2

4번 타자의 홈런 한 방으로 경기장의 열기는 (   ) 달아올랐다

Câu 3

시민 단체 대표들은 서로 ( ) 이해관계를 따지기에 바빠서 최종 결정을 내리지 못하고 있다.

Câu 4

사태가 긴박하게 돌아감에도 불구하고 모두가 (    ) 대처하고 있었다.

Câu 5

우리 회사는 몇 년 전부터 국외 연구 기관과의 교류를 통해 해외 진출을 (    ) 왔다

Đăng nhập, comment để thảo luận giải đáp các thắc mắc về tiếng hàn. B Nhận tài liệu trực tiếp qua ô bình luận !!