Trang chủ

Thi topik online
Từ vựng ngữ pháp topik

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Bài xem cuối cùng

Trang chủ / Luyện thi topik 2/

Đề 18 cẩu 6 - 9


Tiếp tục làm câu 6-9 nhé. Mỗi ngày làm một chút.

Mọi người có thể luyện được từ vựngngữ pháp.

Nếu muốn tăng tốc độ luyện thi hãy xem bài này : cách ôn thi Siêu tốc 

Let,s go chúng ta cùng giải đề topik nhé ㅎㅎ


Câu hỏi luyện tập trong bài !!

[6~9] 다음 ( )에 알맞은 것을 고르십시오.

Câu 6

여자들은 높은 구두를 ( ) 무릎에 통증을 많이 느끼는 것 같다.

Câu 7

서로의 관계를 지속시킬 수 있는 ( ) 먼저 화해를 청하는 방법뿐이다.

Câu 8

경영진의 잘못된 ( ) 회사 신뢰도에 큰 타격을 입게 되었다.

Câu 9

규칙적인 운동이 불필요하다고 생각하는 사람이 ( ) 일주일에 한두 번 운동을 하는 것도 쉽지 않은 일이다.

Đăng nhập, comment để thảo luận giải đáp các thắc mắc về tiếng hàn. B Nhận tài liệu trực tiếp qua ô bình luận !!