TRANG CHỦ
TIẾNG HÀN
BLOG
Bài đang xem : "

Bài 16 : 과학의 신비 Bí ẩn của khoa học

"
Bài viết nằm trong chuyên mục " 서울대 한국어 4"
Tổng hợp giáo trình 서울대 한국어 lớp 4. Đầy đủ nhất. Trong bài có file nghe và đã được phân tích từ vựng, ngữ pháp. Đã dịch chi tiết.
Xem tất cả trong chuyên mục

Bài 16 : 과학의 신비 Bí ẩn của khoa học

Hội thoại giữa 2 người bạn về vũ trụ. Theo bạn vũ trụ có điểm tân cùng không ? Nếu có thì nó ở đâu ?

ngữ pháp trong bài : 

  • A,V + 다기보다는
  • 설마 A/V - 겠어요 ?
Dự án nhằm bổ trợ kiến thức cho những bạn đang học sách 서울 한국어. Trong bài có sử dụng file nghe và đoạn hội thoại từ sách.  Liên hệ bản quyền !
The project aims to supplement knowledge for those who are studying 서울 한국어. In the lesson, there are audio files and dialogues from the book.
프로젝트 서울 한국어를 공부하는 사람들을위한 지식을 보충하는 것을 목표로합니다. 수업에는 책의 오디 파일과 대화가 있습니다. 저작 문의십시오!
]유진 : 와, 하늘의 별 좀 봐. 예쁘다.
wow. Nhìn sao trời đi. Đẹp thật.

스티븐 : 정말 별이 참 많네. 그런데 저 우주의 끝은 어디일까?
Thật sự nhiều sao thật. Nhưng tận cùng của vũ trụ ở đâu nhỉ ?

유진 :  우주의 끝? 갑자기 우주에 대해 관심 생긴 거야?
Tận cùng vũ trụ ? Tự nhiện xuất hiện lòng quan tâm đối với vũ trụ à ?

스티븐 : 아니, 관심이 생겼다기보다는 얼마 전에 읽은 잡지 기사가 생각나서 그래. 과학자들은 우주의 끝이 있을 거라고 하더라고.
Không, hơn cả quan tâm. Trước kia có đọc 1 bài báo rồi nghĩ đến. Những nhà khoa học nói rằng vũ trụ có điểm kết thúc.

유진 : 설마 우주가 끝이 있겠어? 우주는 끝없이 이어져 있다고 들은 것 같은데.
Lẽ nào vũ trụ lại có tận cùng ? Hình như  tôi đã nghe rằng vũ trụ mở ra vô hạn mà.

스티븐 : 그렇지 않은가 봐. 과학자들의 연구에 의하면 우주는 끝이 있고 지금도 계속 크기가 커지고 있대.
Hình như không phải vậy. Dựa theo nghiên cứu của những người khoa học vũ trụ có tận cùng và ngay cả bây giờ chiều rộng của nó vẫn đang mở rộng

유진 그래? 그럼 끝이 어디라는 거야?
Vậy á . Vậy thì điểm cuối ở đâu nhỉ.

스티븐 : 그건 아직 밝혀지지 않았어. 지금의 기술로는 그 끝을 알기는 어려운가 봐. 하지 계속 커진다는 것은 끝이 있다는 말 아니겠어?
Cái đó vẫn chưa được phát hiện. Kĩ thuật có thể bây giờ khó để biết tân cùng. Nhưng tiếp tục mở rộng thì không phải là không có điểm cuối à ?

유진 : 정말 그럴까? 나는 믿어지지 않는데.
Thật á . Tôi không tin lắm

Ngữ pháp trong bài

Nhấn vào link để xem chi tiết ngữ pháp và ví dụ.

Tổng hợp từ vựng trong bài

Nhấn vào link để xem từ vựng và ví dụ.
Từ vựng : 한국
Từ vựng : 한국
Từ vựng : 한국
HOHOHI là website học ngoại ngữ, trang blog chia sẻ kinh nghiệm, thông tin.
Mục đích của hohohi : giúp thế hệ trẻ VIỆT NAM vươn tầm THẾ GIỚI
Những ứng dụng, thông tin tài liệu luôn được cập nhật mỗi ngày, nhưng chắc chắn không thể tránh khỏi những sai sót.
Bằng việc sử dụng các tài nguyên trên website. Bạn đã đồng ý với chính sách cookie và những nguyên tắc của chúng tôi.