TRANG CHỦ
TIẾNG HÀN
BLOG
Bài đang xem : "

Bài 10 : 옛날이야기와 신화 : Những câu chuyện xưa và thần thoại

"
Bài viết nằm trong chuyên mục " 서울대 한국어 4"
Tổng hợp giáo trình 서울대 한국어 lớp 4. Đầy đủ nhất. Trong bài có file nghe và đã được phân tích từ vựng, ngữ pháp. Đã dịch chi tiết.
Xem tất cả trong chuyên mục

Bài 10 : 옛날이야기와 신화 : Những câu chuyện xưa và thần thoại

Đoạn hội thoại của 1 học sinh gương mẫu kể về những lần đi chơi đến tối mịt.

Dự án nhằm bổ trợ kiến thức cho những bạn đang học sách 서울 한국어. Trong bài có sử dụng file nghe và đoạn hội thoại từ sách.  Liên hệ bản quyền !

The project aims to supplement knowledge for those who are studying 서울 한국어. In the lesson, there are audio files and dialogues from the book. link to contact copyright!

프로젝트 서울 한국어를 공부하는 사람들을위한 지식을 보충하는 것을 목표로합니다. 수업에는 책의 오디 파일과 대화가 있습니다. 저작 문의십시오!

켈 리  : 줄리앙 씨, 오늘 발표 아주 자연스럽게 잘하던데요.
줄리앙 씨, Hôm nay phát biểu rất tự nhiên đó.

줄리앙 : 잘하기는요.
Tốt gì đâu.

켈리 : 아니에요. 정말 잘했어요. 줄리앙 씨를 볼 때마다 생각하는 건데 어렸을 때도 아주 모범이었을 거 같아요. 공부 잘하고 맡은 일도 성실히 하는 그런 학생이었지요?
Không. Thật sự rất tốt. Mỗi khi thấy 줄리앙 tôi lại nghĩ rằng chắc ngay cả hồi nhỏ anh cũng rất gương mẫu. Có phải là mẫu học sinh vừa học tốt vừa làm chăm chỉ những công việc được nhận phải không ?

줄리앙 : 제가요? 그렇지 않아요. 사실은 제가 고등학교 엄마 말을 잘 안 들었거든요.
Tôi á ? Không như vậy đâu. Thật sự hồi học cấp ba tôi không nghe lời của mẹ.

켈 리 : 그래요? 믿을 수가 없는데요. 지금 이렇게 모범인데 그랬을 리가 없지요.
Vậy á. Không thể tin được. Bây giờ gương mẫu như thế này lúc trước chẳng có lý nào như thế.

줄리앙 : 그때는 철이 없어서 그랬나 봐요. 엄마가 늘 일찍 들어오라고 하시는데도 항상 수업 끝나기가 무섭게 친구들과 놀다가 밤늦게 들어갔어요. 그래서 엄마가 늘 저한테 청개구리 같다고 하셨지요.
Lúc đó vô ưu vô lo lên thế. Ngay cả mẹ bảo về sớm nhưng thường xuyên khi lớp học vừa mới kết thúc là ra chơi với lũ bạn đến tối mịt mới về. Vì vậy mẹ tôi thường gọi tôi là ếch con.

켈 리 : 청개구리요? 하하하.
Êch con á ? ㅎㅎㅎ

Ngữ pháp trong bài

Nhấn vào link để xem chi tiết ngữ pháp và ví dụ.

Tổng hợp từ vựng trong bài

Nhấn vào link để xem từ vựng và ví dụ.
Từ vựng : 한국
Từ vựng : 한국
Từ vựng : 한국
HOHOHI là website học ngoại ngữ, trang blog chia sẻ kinh nghiệm, thông tin.
Mục đích của hohohi : giúp thế hệ trẻ VIỆT NAM vươn tầm THẾ GIỚI
Những ứng dụng, thông tin tài liệu luôn được cập nhật mỗi ngày, nhưng chắc chắn không thể tránh khỏi những sai sót.
Bằng việc sử dụng các tài nguyên trên website. Bạn đã đồng ý với chính sách cookie và những nguyên tắc của chúng tôi.