Trang chủ

Ngữ pháp

Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập

Bài hát : all of my life


Ai rồi cũng trưởng thành rồi nhận ra rằng trong tay mình chẳng có gì cả.

406405
406406
406407
406408
406409
406410
406411
406412
406413
406414
406415
406416
406417
406418
406419
406425
406426
406420
406421
406422
406423
406424

Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !