Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Bài hát 오랜 날 오랜 밤 - AKMU


Nguồn ảnh : https://www.youtube.com/watch?v=wEQpfil0IYA

Tag :

Lời bài hát 오랜 날 오랜 밤

406852
406853
406854
406855
406856
406857
406854
406858
406859
406860
406861
406862
406863
406864
406865
406866
406867
406868
406869
406872
406870
406873
406871
406874
406875
406876
406877
406878
406879
406880
406881
406860
406882
406883
406864
406865
406866
406867
406868
406869
406872
406870
406884
406885
406886
406868
406869
406872
406887
406888

Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !