Trang chủ

Ngữ pháp

Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập

Bài hát 너의 의미 - 아이유Lời bài hát 너의 의미

406821
406814
406815
406816
406817
406818
406819
406820
406814
406815
406816
406817
406818
406819
406820
406818
406819
406820
406814
406815
406816

Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !