Trang chủ

Thi topik online
Từ vựng ngữ pháp topik

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Bài xem cuối cùng

Trang chủ / Luyện thi topik 2/

1 Luyện thi topik


Luyện thi topik 2 - đề 18

Bên cạnh một số đề ở trang chính.

Chúng ta cùng luyện một số đề khác để luyện từ vựng, ngữ pháp nhé.

Đây là đề thi topik lần thứ 18...


Câu hỏi luyện tập trong bài !!

Câu 1

무슨 일을 하든지 ( )을 지키고 정당한 절차에 따라서 일을 진행해야 한다

Câu 2

4번 타자의 홈런 한 방으로 경기장의 열기는 ( ) 달아올랐다.

Câu 3

시민 단체 대표들은 서로 ( ) 이해관계를 따지기에 바빠서 최종 결정을 내리지 못하고 있다.

Câu 4

사태가 긴박하게 돌아감에도 불구하고 모두가 ( ) 대처하고 있었다.

Câu 5

우리 회사는 몇 년 전부터 국외 연구 기관과의 교류를 통해 해외 진출을 ( ) 왔다.

Câu 6

여자들은 높은 구두를 ( ) 무릎에 통증을 많이 느끼는 것 같다. (3점)

Câu 7

서로의 관계를 지속시킬 수 있는 ( ) 먼저 화해를 청하는 방법뿐이다

Câu 8

경영진의 잘못된 ( ) 회사 신뢰도에 큰 타격을 입게 되었다. (4점)

Câu 9

규칙적인 운동이 불필요하다고 생각하는 사람이 ( ) 일주일에 한두 번 운동을 하는 것도 쉽지 않은 일이다.

※ [10~11] 다음 밑줄 친 부분과 의미가 가장 비슷한 것을 고르십시오. (각 3점)

Câu 10

김 대리는 소규모 점포를 대상으로 영업하던 경험을 살려 판매 전략 회의를 이끌었다.

Câu 11

겨울바람이 부는 텅 빈 거리를 혼자 걷다 보면 그녀 생각에 끊임없이 눈물만 흐른다.

※ [12~14] 다음 밑줄 친 부분과 의미가 가장 비슷한 것을 고르십시오.

Câu 12

지난 번 상담 결과가 좋아서 계약이 성사될 줄 알았는데 무산되고 말았다. (4점)

Câu 13

수미는 눈이 내리는 것을 처음 보기라도 하듯 어린아이처럼 신나게 뛰어다 녔다. (4점)

Câu 14

모험심을 가지고 도전하다 보면 경험이라고 하는 소중한 재산을 축적하는 것 은 물론이고 어떤 난관이 닥쳐와도 극복할 수 있는 힘을 기르게 된다. (3점)

Đăng nhập, comment để thảo luận giải đáp các thắc mắc về tiếng hàn. B Nhận tài liệu trực tiếp qua ô bình luận !!