Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập

Từ điển Việt Hàn

Từ điển việt Hàn Hohohi gồm 407142 ví dụ, 41407 từ vựng được chia thành 86 các chủ đề khác nhau.Các câu đã phân tích những từ vựng và ngữ pháp.

Từ điển Hán hàn

Tiếng Việt và tiếng hàn có đặc điểm chung là đều mượn từ Hán.

Vì vậy chúng ta có một điểm lợi thế rất lớn.

Hohohi có phân tích cho bạn 2946 từ hán hàn !

Chắc chắn với nguồn tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều trong việc học từ mới

Ứng dụng

Một vài ứng dụng từ từ điển được tích hợp trên website.

Như Phân tích từ vựng, ngữ pháp , Luyện viết

Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !